WAŻNY KOMUNIKAT

WAŻNY KOMUNIKAT

Szanowni Rodzice

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie zawiadamia, iż w porozumieniu i za zgodą Organu Prowadzącego działając na podstawie paragrafu 18 ust.2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

ZAWIESZA ZAJĘCIA EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE

W DNIACH 26 MARCA -10 KWIETNIA 2020 r.

w Przedszkolu,  Szkole Podstawowej, Branżowej Szkole I stopnia, Technikum Żywienia  i Usług Gastronomicznych, Szkole Przysposabiającej do Pracy, w zespole rewalidacyjno-wychowawczym, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka oraz w Ośrodku koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczym.

W tym czasie obowiązuje ZDALNE NAUCZANIE

Poprzez zawieszenie zajęć rozumiemy nieprzeprowadzanie zajęć dydaktycznych, terapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych na terenie placówki.

Ponadto ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w art. 4.1. przewiduje, iż w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły do których uczęszcza dziecko  z powodu COVID-19, ubezpieczonemu zwolnionemu od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, o którym mowa w art. 32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DZ. U. z 2019 r. poz. 645 i 1590) przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy za okres nie dłuższy niż 14 dni.

 

Dyrektor SOSW
Agnieszka Hryckowian