INFORMACJE DLA RODZICÓW

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów SOSW dla DMN w Sławnie zobowiązani są do zapoznania się z obowiązującymi w placówce procedurami postępowania w czasie pandemii i na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w SOSW dla DMN w Sławnie.

Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do codziennego uposażania swojego dziecka/podopiecznego w maseczkę ochronną/przyłbicę.

 

Procedura postępowania w czasie pandemii i na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem w SOSW dla DMN w Sławnie

Procedury dostępne są pod linkiem:

http://oswslawno.com/wp-content/uploads/2020/08/Procedura-post%C4%99powania-w-czasie-pandemii-i-na-wypadek-podejrzenia-zaka%C5%BCenia-koronawirusem-w-SOSW-dla-DMN-w-S%C5%82awnie.pdf

       

          RODZICU pamiętaj o twoich obowiązkach wynikających z
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 05 sierpnia 2020r. wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej
 3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  a. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  b. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  c. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  d. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 4. Rodzice/opiekunowie dezynfekują dłonie przy wejściu lub zakładają rękawiczki ochronne oraz zakrywają usta i nos.
 5. Obecność osób z zewnątrz zostaje ograniczona do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. Zaleca się uprzedni kontakt telefoniczny lub mailowy w celu umówienia spotkania.

Niezastosowanie się do wytycznych GIS może skutkować konsekwencjami prawnymi
Art. 54. Kodeks Wykroczeń
Art. 116. Kodeks Wykroczeń
Art. 161. Kodeks Karny
Art. 165. Kodeks Karny
Art. 15zzzn. Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Źródło plakatów: https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2 (dostęp: 31.08.2020r. godz.11:00)

Źródło grafiki: https://www.sp3gryfino.pl/2019/09/25/wazna-informacja-dla-rodzicow-i-opiekunow/ (dostęp: 31.08.2020r. godz. 11:55)