W STRONĘ DOJRZAŁOŚCI

Realizowane przez uczniów technikum warsztaty dla młodzieży, ze zdrowia prokreacyjnego, powstały w wyniku realizacji zadania zleconego przez Ministra Zdrowia i dotyczyły problemów, z którymi aktualnie nastoletni uczniowie się zderzają.  Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.
Zajęcia realizowane w ramach 6. celu operacyjnego Narodowego Programu Zdrowia pt. „Poprawa zdrowia prokreacyjnego”.

Działanie 2.: „Prowadzenie edukacji zdrowotnej i działalności informacyjnej i profilaktycznej dotyczącej czynników endo- i egzogennych mających wpływ na zdrowie prokreacyjne kobiet i mężczyzn, przeciwdziałanie skutkom seksualizacji dzieci i młodzieży, zachowaniom ryzykownym, uzależnieniom behawioralnym, uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz kształtowanie postaw sprzyjających zachowaniom prozdrowotnym”.

Realizowane przez młodzież cele projektu to:

-kształcenie umiejętności dokonywania właściwych wyborów w zakresie zdrowego stylu życia;

-pozyskanie wiedzy nt. organizmu ludzkiego i zachodzących w nim zmian rozwojowych w okresie dojrzewania w perspektywie rodzicielstwa;

-wsparcie młodzieży w przygotowaniu się do podjęcia przyszłych ról małżeńskich i rodzicielskich. Uświadomienie i uzasadnienie potrzeby przygotowania się do przyjęcia postawy odpowiedzialnego macierzyństwa i ojcostwa;

-ukazanie tematyki zdrowia prokreacyjnego w aspekcie profilaktyki i leczenia niepłodności.

 

Odpowiedzialna za wprowadzenie projektu

pedagog SOSW dla DMN w Sławnie