Branżowa Szkoła I Stopnia

Branżowa szkoła I stopnia

Dotychczasowa 3-letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa przekształciła się w 3-letnią Branżowa Szkołę I Stopnia.

Podbudowę programową  branżowej szkoły 1 stopnia stanowi gimnazjum. 

Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.

W trakcie trzyletniego kształcenia odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w dobrze wyposażonych klasopracowniach.

Kształcenie praktyczne odbywa się na terenie szkoły w nowoczesnych pracowniach: gastronomicznej, cukierniczej, obsługi konsumenta oraz kuchni ośrodka.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się po ukończeniu szkoły w klasie trzeciej.

Kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia odbywa się w zawodach

jednokwalifikacyjnych przy czym większość z nich ma kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym na poziomie technikum.

W naszej szkole kształcimy w zawodach z obszaru turystyczno- gastronomicznego

Kucharz 512001

Cukiernik 751201

Pod koniec III klasy uczniowie mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną z kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie.

TG.7.Sporządzanie potraw i napojów.

TG.4. Produkcja wyrobów cukierniczych.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I Stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie i wykształcenie zasadnicze branżowe.

Zapewniamy:

  • wykwalifikowaną kadrę z dużym doświadczeniem oraz pasją zawodową;
  • nowocześnie wyposażone pracownie do nauki zawodu; 
  • pomoc specjalistów: każdy uczeń objęty jest dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi lub terapeutycznymi;
  • możliwość udziału w projektach unijnych;
  • możliwość odbywania praktyk zagranicznych;
  • możliwość udziału w  zajęciach pozalekcyjnych, w warsztatach kulinarnych, cukierniczych, w konkursach zawodowych oraz wycieczkach zawodoznawczych;
  • bezpłatne podręczniki;
  • internat do dyspozycji uczniów spoza Sławna lub w trudnej sytuacji rodzinnej.

 Dzień Irlandzki

Praktyki zawodowe w pracowni cukierniczej