Szkoła Zawodowa

Kucharz K1 T.06

Cukiernik K1 T.04

Nauka trwa trzy lata. Uczniowie realizują Podstawę Kształcenia Ogólnego i Zawodowego. Zajęcia praktyczne z w/w zawodów odbywają się w szkolnych pracowniach oraz w kuchni Ośrodka.W branżowej szkole I stopnia będzie realizowane kształcenie w zakresie jednej kwalifikacji K1

Nauka kończy się uzyskaniem świadectwa ukończenia szkoły. Uczniowie, którzy złożą deklaracje, przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, który przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Uczniowie, którzy zdadzą egzamin otrzymują dyplom honorowany w krajach Unii Europejskiej. Egzamin nie jest obowiązkowy. Można ukończyć szkołę i zdobyć zawód nie przystępując do niego.