Ośrodek Rehabilitacyjno- Konsultacyjno- Opiekuńczy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie został wskazany do realizacji zadań wiodącego Ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego dla Powiatu Sławieńskiego.

W związku z realizacją rządowego programu „Za życiem” proponujemy dodatkowe zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością oraz jego rodzinie.

Proponujemy zajęcia z:

– terapeutą Integracji Sensorycznej
– logopedą/neurologopedą
– terapeutą EEGBiofeedback
– pedagogiem specjalnym
–  psychologiem
– terapeutą hipoterapii.

Udzielamy rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych, a także możliwych  form wielospecjalistycznej pomocy.

Warunkiem koniecznym do skorzystania z proponowanych zajęć są:

 1. Wiek dziecka – od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej.
 2. Miejsce zamieszkania na terenie powiatu sławieńskiego.
 3. Posiadanie przynajmniej jednego z poniższych dokumentów:
  –  orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
  –  opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
  –  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  – zaświadczenie od lekarza stwierdzające zagrożenie niepełnosprawnością lub zaświadczenie od specjalisty stwierdzając niepełnosprawność dziecka
  – zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia pozwalający na udział dziecka w zajęciach hipoterapii (dla chętnych na zajęcia hipoterapii)

Udział w programie jest bezpłatny. Dodatkowe  informacje można  uzyskać w sekretariacie SOSW w Sławnie
od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu:  598 10 36 06 w godzinach 700 – 1500.

 

Druki do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju

Zaświadczenie lekarskie uprawniające do korzystania ze wsparcia WWR

Ustawa z dnia 4 listopada 2016r no wsparciu kobiet w ciąży i rodzin