Adresaci SPK

Do SPK zapraszamy: 
– nauczycieli,
– rodziców i opiekunów,
– kuratorów sądowych,
– pracowników instytucji pomocowych,
– potrzebujących pomocy z osobami:  mającymi trudność w zachowaniu, uczniami słabo  słyszącymi, niesłyszącymi, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz złożonymi niepełnosprawnościami.