Specjaliści SPK

Specjaliści SPK 

Agnieszka Hryckowian – koordynator,

pedagog specjalny, surdopedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta

Zakres udzielanych konsultacji:

 • metody nauczania języka polskiego osób niesłyszących,
 • rozwijanie komunikacji u młodzieży niesłyszącej,
 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji u dzieci niemówiących lub z trudnościami komunikacyjnymi,
 • wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli i osób pracujących z osobami niesłyszącymi
 • radzenie sobie z zachowaniami trudnymi uczniów ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
 • ocena funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 • metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym na terenie klasy oraz w pracy indywidualnej,
 • pomoc w konstruowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych

Monika Grzelak – pedagog szkolny,

surdopedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta

Zakres udzielanych konsultacji:

 • pomoc w uzyskiwaniu wsparcia finansowego oraz rzeczowego od instytucji pomocowych, a także w załatwianiu spraw formalnych w ww. instytucjach.
 • postępowanie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży
 • współpraca z rodzicami w zakresie podejmowania działań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych
 • agresja w szkole , strategia rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • poradnictwem z zakresu diagnostyki przyczyn niepowodzeń szkolnych i wychowawczych oraz sposobów ich eliminowania

Zenona Glanc

surdopedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta

Zakres udzielanych konsultacji:

 • tłumacz polskiego języka migowego
 • tłumaczenie PJM>PL PL>PJM

Małgorzata Szemraj-Poborska

surdopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, trener Treningu Widzenia, ekspert MEiN

Zakres udzielanych konsultacji:

 •  pomoc w konstruowania Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania i Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,
 •  radzenia sobie z problemami edukacyjnymi i zaburzeniami zachowania wynikającymi z różnorodnych niepełnosprawności i problemów komunikacyjnych (u osób z wadą słuchu, ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera, niepełnosprawnych intelektualnie),
 •  wskazówek odnośnie pracy terapeutycznej z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie i z wadą słuchu,
 • wsparcie nauczycieli i specjalistów w zakresie pracy z uczniem z wadą słuchu, m.in. pomoc w diagnozie, doborze metod, dostosowań uwzględniających specyfikę funkcjonowania dzieci i młodzieży z wadą słuchu,
 •  pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia w szkole lub placówce oświatowej dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • pomoc w zakresie metod terapii widzenia, poprawy wzroku za pomocą ćwiczeń i zmiany nawyków używania oczu, przezwyciężania różnorodnych problemów wzrokowych niezbędnych do działania w specyficznych warunkach (trudności w nauce, praca przy ekranach, nietypowym oświetleniu, itp.).

Izabela Kowalczyk

neurologopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog,

Zakres udzielanych konsultacji:

 • koordynator w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • zaburzenia mowy i komunikacji

Ingrid Karolczak-Rutkowska

oligofrenopedagog, surdopedagog,

Zakres udzielanych konsultacji:

 • radzenie sobie z zachowaniami trudnymi uczniów ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
 • ocena funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 • metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym na terenie klasy oraz w pracy indywidualnej,
 • pomoc w konstruowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.

Magdalena Szostak

terapeuta wczesnego wspomagania, filolog, terapeuta pedagogiczny, realizator szkoły dla rodziców i wychowawców, trener umiejętności społecznych, surdopedagog, oligofrenopedagog,

Zakres udzielanych konsultacji:

 • uczeń z autyzmem, z zespołem Aspergera w szkole i klasie – organizacja pracy,
 • opracowywanie planów aktywności
 • informacje na temat metod pracy , w tym trening umiejętności społecznych
  opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno –  Terapeutycznych na określony etap edukacyjny i ich modyfikowanie.