Specjaliści SPK

Specjaliści SPK 

Agnieszka Hryckowian – koordynator,

pedagog specjalny, surdopedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta

Zakres udzielanych konsultacji:

 • metody nauczania języka polskiego osób niesłyszących,
 • rozwijanie komunikacji u młodzieży niesłyszącej,
 • alternatywne i wspomagające metody komunikacji u dzieci niemówiących
  lub z trudnościami komunikacyjnymi,
 • wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli i osób pracujących z osobami niesłyszącymi

 

Monika Grzelak – pedagog szkolny,

surdopedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta

Zakres udzielanych konsultacji:

 • pomoc w uzyskiwaniu wsparcia finansowego oraz rzeczowego od instytucji pomocowych, a także w załatwianiu spraw formalnych w ww. instytucjach.
 • postępowanie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży
 • współpraca z rodzicami w zakresie podejmowania działań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych
 • agresja w szkole , strategia rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • poradnictwem z zakresu diagnostyki przyczyn niepowodzeń szkolnych
  i wychowawczych  oraz sposobów ich eliminowania

 

Zenona Glanc

surdopedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta

Zakres udzielanych konsultacji:

 • tłumacz polskiego języka migowego
 • tłumaczenie PJM>PL PL>PJM

Izabela Kowalczyk

neurologopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog,

Zakres udzielanych konsultacji:

 • koordynator w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • zaburzenia mowy i komunikacji

 

Ingrida Karolczak-Rutkowska

oligofrenopedagog, surdopedagog,

Zakres udzielanych konsultacji:

 • radzenie sobie z zachowaniami trudnymi uczniów ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
 • ocena funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
 • metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym  na terenie klasy oraz w pracy indywidualnej,
 • pomoc w konstruowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno -Terapeutycznych.

 

Magdalena Szostak

terapeuta wczesnego wspomagania, filolog, terapeuta pedagogiczny, realizator szkoły
dla rodziców i wychowawców, trener umiejętności społecznych, surdopedagog, oligofrenopedagog,
Zakres udzielanych konsultacji:

 • uczeń z autyzmem, z zespołem Aspergera w szkole i klasie – organizacja pracy,
 • opracowywanie planów aktywności
 • informacje na temat metod pracy , w tym trening umiejętności społecznych
  opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych na określony etap edukacyjny i ich modyfikowanie.