Specjaliści SPK

Specjaliści SPK 

Agnieszka Hryckowian – koordynator,

pedagog specjalny, surdopedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta

Zakres udzielanych konsultacji:

  • metody nauczania języka polskiego osób niesłyszących,
  • rozwijanie komunikacji u młodzieży niesłyszącej,
  • alternatywne i wspomagające metody komunikacji u dzieci niemówiących
    lub z trudnościami komunikacyjnymi,
  • wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli i osób pracujących z osobami niesłyszącymi
  • radzenie sobie z zachowaniami trudnymi uczniów ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
  • ocena funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
  • metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym  na terenie klasy oraz w pracy indywidualnej,
  • pomoc w konstruowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno -Terapeutycznych

Monika Grzelak – pedagog szkolny,

surdopedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta

Zakres udzielanych konsultacji:

  • pomoc w uzyskiwaniu wsparcia finansowego oraz rzeczowego od instytucji pomocowych, a także w załatwianiu spraw formalnych w ww. instytucjach.
  • postępowanie z trudnymi zachowaniami dzieci i młodzieży
  • współpraca z rodzicami w zakresie podejmowania działań edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych
  • agresja w szkole , strategia rozwiązywania sytuacji konfliktowych
  • poradnictwem z zakresu diagnostyki przyczyn niepowodzeń szkolnych
    i wychowawczych  oraz sposobów ich eliminowania

Zenona Glanc

surdopedagog, oligofrenopedagog, socjoterapeuta

Zakres udzielanych konsultacji:

  • tłumacz polskiego języka migowego
  • tłumaczenie PJM>PL PL>PJM

Izabela Kowalczyk

neurologopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog,

Zakres udzielanych konsultacji:

  • koordynator w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  • zaburzenia mowy i komunikacji

Ingrida Karolczak-Rutkowska

oligofrenopedagog, surdopedagog,

Zakres udzielanych konsultacji:

  • radzenie sobie z zachowaniami trudnymi uczniów ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
  • ocena funkcjonowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
  • metody pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym  na terenie klasy oraz w pracy indywidualnej,
  • pomoc w konstruowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno -Terapeutycznych.

Magdalena Szostak

terapeuta wczesnego wspomagania, filolog, terapeuta pedagogiczny, realizator szkoły
dla rodziców i wychowawców, trener umiejętności społecznych, surdopedagog, oligofrenopedagog,
Zakres udzielanych konsultacji:

  • uczeń z autyzmem, z zespołem Aspergera w szkole i klasie – organizacja pracy,
  • opracowywanie planów aktywności
  • informacje na temat metod pracy , w tym trening umiejętności społecznych
    opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno Terapeutycznych na określony etap edukacyjny i ich modyfikowanie.