Zakres działania, cel

SPECJALISTYCZNY PUNKT KONSULTACYJNY

Celem działania Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego (SPK) jest pomaganie osobom, które pracują i opiekują się dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Specjaliści SPK pomogą nazwać problem, poszukać jego przyczyny oraz zaproponują sposób rozwiązania trudnej sytuacji. Konsultacje są bezpłatne.

Zasady i formy pracy istnienia Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego (SPK);

 • kontakt z koordynatorem pod nr komórkowym: 668 939 383
 • udzielanie konsultacji przez specjalistów praktyków, osobiście po uprzednim umówieniu się;
 • drogą e-mailowa: osw_slawno@onet.pl

Profesjonalna pomoc w zakresie:

 1. Trudności dzieci i młodzieży w kontaktach społecznych: zaburzenia nastroju, zachowania agresywne, lękowe, izolacja,
 2. Problemy z nauką: problemy z koncentracją uwagi, wagary, nierealizowanie obowiązku szkolnego, fobie szkolne,
 3. Trudności wychowawcze: zachowania buntownicze, nieprzestrzeganie norm i zasad,
 4. Praca z uczniami z wadą słuchu (problemy szkolne w zależności od stopnia utraty słuchu-pomoc w doborze metod nauczania),
 5. Diagnoza problemów wychowawczych, szkolnych, zaburzenia zachowania wynikające z niepełnosprawności i problemów komunikacyjnych,
 6. Konsultacje z polskiego języka migowego (PJM)
 7. Terapia mowy diagnoza i terapia zaburzeń mowy u osób chorych neurologicznie.
 8. Metodyka nauczania języka polskiego osób głuchych.
 9. Strategie radzenia sobie z zachowaniami trudnymi uczniów z zaburzeniami
  ze spektrum autyzmu, z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym oraz pozaszkolnym,
 10. Wsparcie dla nauczycieli i specjalistów pracujących z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną;
 11. Doradztwo zawodowe dla uczniów z niepełnosprawnościami.
 12. Problemy emocjonalno – społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną
  i ich rodzin.