Pedagog

W Ośrodku są regularnie prowadzone działania edukacyjne ukierunkowane na kształtowanie bezpiecznych zachowań uczestników ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem najmłodszych. Zawsze we wrześniu i październiku są omawiane podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię, poruszania się i zabaw w pobliżu jezdni, zasad poruszania się rowerem i motorowerem itp. Dodatkowo funkcjonariusz policji KPP w Sławnie i pedagog placówki w nowym roku szkolnym przypominają, że znajomość oraz przestrzeganie podstawowych zasad BHP jest obowiązkiem każdego ucznia w szkole.

Pamiętajcie:

 • w czasie zajęć przewidzianych w planie lekcji nie wolno bez zwolnienia opuszczać terenu szkoły;
 • w czasie trwania lekcji uczniom samodzielnie nie wolno przebywać na korytarzach szkolnych;
 • w salach lekcyjnych wolno przebywać tylko pod opieką nauczyciela;
 • bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych znajdujących się w sali, otwierać szafek, szuflad;
 • obowiązkiem ucznia jest aktywne uczestniczenie w lekcji i wykonywanie poleceń nauczyciela nawet wówczas, gdy zgłosił nieprzygotowanie;
 • na przerwach międzylekcyjnych jest zabronione bieganie, siadanie na poręczach schodów i parapetach;
 •  w przypadku zauważenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu należy natychmiast powiadomić najbliższego nauczyciela lub pracownika szkoły.

Uczniu, przyjdź do pedagoga, gdy:

 • coś Cię niepokoi, czujesz się samotny,
 • masz problemy w nauce,
 • nie potrafisz porozumieć się z koleżanką/kolegą
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić,
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
 • przyjdą także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Rodzicu, zwróć się do pedagoga, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach,
 • masz pytania dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania,
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić,

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie MEN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Podstawowe problemy, jakimi zajmuje się pedagog, to:

 • pomoc uczniom, którzy mają problemy w nauce (ustalenie przyczyn kłopotów, w razie potrzeby kierowanie na badania psychologiczne, zajęcia terapii pedagogicznej lub wyrównawcze, porady dotyczące sposobów uczenia się, pracy w domu itp.);
 • porady dla rodziców, mających problemy rodzinne (rozmowy wspierające, informacje o instytucjach i placówkach, gdzie można uzyskać fachową, pomoc itp.);
 • pomoc wychowawcom i nauczycielom w sprawach wychowawczych;
 • porady dotyczące rozwiązywania indywidualnie zgłaszanych trudności,
 • wsparcie i pomoc dla uczniów zdolnych,
 • mediacje w sytuacjach konfliktowych,
 • indywidualna pomoc psychologiczno-pedagogiczna,
 • organizacja zajęć integracyjnych i profilaktycznych,
 • pomoc materialna i finansowa,

Pedagog szkolny współpracuje z różnymi placówkami wspierającymi procesy dydaktyczno-wychowawcze szkoły.

Od pedagoga można oczekiwać

 • życzliwej rozmowy na temat zgłaszanych problemów,
 • pomocy w poszukiwaniu rozwiązań sytuacji problemowej,
 • fachowej diagnozy przyczyn trudności, porady w zakresie możliwości skorzystania z pomocy specjalistów w danej dziedzinie.

Cykl spotkań: szkodliwość palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów

     Palenie tytoniu jest jedną z najistotniejszych przyczyn przedwczesnej umieralności i choć śmiertelne skutki tego nałogu są powszechnie znane, głównym problemem związanym z rzucaniem palenia jest fakt, iż papierosy zabijają powoli – palacz może nie odczuwać skutków swojego nałogu przez wiele lat. To zdanie stało się mottem kolejnego spotkania  młodzieży z pracownikiem PSSE Sławno.

Działania podejmowane w ramach akcji mają na celu zachęcić wychowanków Ośrodka do nierozpoczynania palenia lub do zerwania z nałogiem. Ważne jest aby zwrócili oni uwagę na problem palaczy, którzy nie szanują obowiązku nieszkodzenia innym, paląc zarówno przy dorosłych, jak i przy dzieciach. Bierni palacze dymu tytoniowego powinni nauczyć się asertywności nie  pozwalając na palenie w ich obecności.

Młodzi ludzie nadal nie zdają sobie sprawy jak bardzo groźne jest wdychanie dymu tytoniowego z papierosa palonego przez inną osobę. Wdychanie dymu wydychanego przez palaczy, zwiększa u osób niepalących ryzyko wystąpienia raka płuc i chorób serca, ponadto osłabia ich zdolność do pracy, zmniejsza wydajność, demobilizuje i pogarsza samopoczucie.

W celu zwiększenia świadomości młodzieży Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Sławnie  w ramach akcji promuje modę na niepalenie.

 Współprowadząca cykl zajęć,

pedagog SOSW dla DMN w Sławnie

    Spotkanie na temat szkodliwości wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.

Kolejny raz w ramach oddziaływań profilaktycznych odbyło się spotkanie na temat szkodliwości wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.

Pracownik OZiPZ i pedagog Ośrodka przypomnieli zgromadzonej młodzież, że są oni częścią   zespołu osób, który najszybciej uzależnia się od nikotyny. Przeprowadzone zajęcia w formie pogadanki i „burzy mózgów” miały, jak zawsze, na celu oddziaływania ukierunkowane na profilaktykę i edukację w zakresie zagrożeń wynikających ze wspomnianego uzależnienia.

Podobne zajęcia zostaną powtórzone za rok, gdyż wiedzy i profilaktycznych wpływów  w tym zakresie nigdy dość.

Warsztaty dotyczące zagrożeń płynących z nadużywania

środków psychoaktywnych oraz alkoholu

 

          Okres świąteczny oraz noworoczny sprzyja zabawom i wzmożonej aktywności rozrywkowej. Dbając o bezpieczeństwo uczniów szkół, pedagog wraz z przedstawicielką Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sławnie, przygotowały warsztaty dotyczące zagrożeń płynących z nadużywania środków psychoaktywnych oraz alkoholu.

Podczas zajęć były poruszane tematy szkodliwości wymienionych środków oraz konsekwencje ich nadużywania.

Otwarta forma zajęć zachęcała uczestników do aktywnego udziału.  Mieli oni także możliwość spróbowania spostrzegania świata tak jak osoby uzależnione. Zakładane przez nich alkogogle oraz narkogogle imitowały stan odurzenia lub/i upojenia. Spośród zgromadzonych wychowanków nikomu nie przypadły one do gustu.

Zajęcia mają charakter cykliczny i w swych celach zawierają zarówno walor profilaktyki jak i przeciwdziałania podejmowaniu przez młodych ludzi zachowań ryzykownych.

pedagog SOSW DMN

,,Calineczka” i foteczka

  „Pewna dobra kobieta bardzo pragnęła mieć maleńkie dziecko, ale nie wiedziała, skąd by je wziąć. Poszła więc do czarownicy…” tymi słowami narratora rozpoczęło się przedstawienie „Calineczka”.

Przedszkolaki i uczniowie klas młodszych z zachwytem oglądali historię i losy małej dziewczynki, którą zaprezentował zaproszony teatr lalkowy.

Tuż po inscenizacji wszystkie dzieci wzięły udział, w zorganizowanej przez interpretatorów ról, indywidualnej i zbiorowej sesji zdjęciowej.

Szkodliwość wyrobów tytoniowych

         Uczniowie klasy VII szkoły podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkoły zawodowej i technikum uczestniczyli w zajęciach warsztatowych, prowadzonych przez pracownika OZiPZ i pedagog Ośrodka, na temat szkodliwości wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów.

Młodzież jest zespołem osób, który najszybciej uzależnia się od nikotyny oraz stanowi najmniej liczną grupę wśród osób rzucających skutecznie nałóg nikotynowy. Dlatego też prowadzone zajęcia miały na celu oddziaływania ukierunkowane na profilaktykę i edukację z zakresu zagrożeń wynikających ze wspomnianego uzależnienia.

Dodatkowo przedstawione podczas aktywnych warsztatów treści zostały uzupełnione możliwością zbadania zawartości substancji trujących w wydychanym przez młodych ludzi,  pozostających już pod wpływem nikotyny, powietrzu. Na szczęście wyniki wykonanych testów nie były zatrważające.

Podobne zajęcia zostaną powtórzone za rok, gdyż wiedzy i profilaktycznych wpływów w tym zakresie nigdy dość.

PEDAGOG I FUNKCJONARIUSZ POLICJI PRZYPOMINAJĄ:

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI W SZKOLE I POZA NIĄ TO:
PRZECHODZENIE PRZEZ ULICĘ W MIEJSCACH  DO TEGO   PRZEZNACZONYCH

c

PRZESTRZEGANIE ZASAD SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ

d

NOSZENIE ELEMENTÓW ODBLASKOWYCH

  b
 BEZPIECZNA ZABAWA PODCZAS   PRZERW ŚRÓDLEKCYJNYCH

 a

 W RAZIE PYTAŃ I POTRZEBY POMOCY PROSIMY ZGŁASZAĆ SIĘ DO:

– PEDAGOGA

– PSYCHOLOGA

– FUNKCJONARIUSZA POLICJI

img_8353                      img_8355

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia

Obchody Światowego Dnia Rzucania Palenia w naszym Ośrodku odbyły się w obecności pracownicy PSSE Sławno, która przedstawiła prelekcję na temat szkodliwości palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów.

     W trakcie warsztatów młodzież SOSW dla DMN zapoznała się z rozmiarem problemu społecznego, jakim jest palenie tytoniu wśród młodzieży. Informacje dotyczyły szkodliwości, uzależnienia i chorób jakie ono wywołuje.

Osoby młode, które palą, chętnie wskazują na chęć rzucenia nałogu. Mimo to są społecznością, która ma z tym największy problem oraz ulega dużemu zatruciu szkodliwymi substancjami znajdującymi się w nikotynie.

      Podniesienie świadomości zagrożeń jakie niesie proceder palenia papierosów spowodowało gorąca dyskusję podczas trwania prelekcji.

      Po zakończeniu części teoretycznej młodzież miała możliwość zbadać zawartość dwutlenku węgla w wydychanym z płuc powietrzu. Współczynniki wskazywane przez nieinwazyjny monitor tlenku węgla świadczyły o zanieczyszczeniu i zatruciu organizmu danej osoby. Na szczęście w przypadku uczniów naszej szkoły wyniki nie były zatrważające, od 0 do 6 przy skali do 56.

      Pomimo tych danych wszystkim palaczom życzę owocnego porzucania nałogu i dużo zdrowia.

                                                                                              pedagog M. Grzelak

 

ARS, czyli jak dbać o miłość.

W miesiącach listopadzie i grudniu uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej i technikum uczestniczyli w realizacji założeń programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość”, który jest częścią pięcioletniego projektu pod tytułem „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych współfinansowanego przez Szwajcarsko–Polski Program Współpracy. Patronat nad jego realizacją sprawuje Ministerstwo Zdrowia, a na szczeblu miasta Sławna, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.

      Głównym celem programu było dotarcie z przekazem edukacyjnym dotyczącym konieczności zmniejszenia zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież ponadgimnazjalną w wieku prokreacyjnym.

      Dodatkowo przedstawione podczas aktywnych warsztatów treści miały wyposażyć uczestników w wiedzę  i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich potomków, zwłaszcza przez czynniki spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.

pedagog, edukator i koordynator zajęć

img_8362 img_8363

Apel dotyczący zagrożenia AIDS

Wtorek 3 stycznia 2017 roku był dniem kiedy młodzież naszego Ośrodka brała udział w zajęciach edukacyjnych na temat wirusa HIV i związanej z nim choroby AIDS.

      Pracownik Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Sławnie wraz z pedagog Ośrodka przedstawiła wachlarz ryzykownych zachowań młodych ludzi, które mogą spowodować zakażenie wirusem HIV. Dodatkowo podczas prezentacji obie prelegentki wskazywały na zbyt późne rozpoznawanie choroby wynikające z niskiej świadomości występowania sytuacji i zdarzeń w życiu codziennym, które mogą się przyczynić do zarażenia.

    Ze strony wychowanków padały szczegółowe pytania co do sposobów uniknięcia kłopotów oraz kiedy i gdzie wykonać badania kontrolne pod kontem omawianego zagadnienia.

     Wszyscy uczestnicy zajęć edukacyjnych zgodnie stwierdzili, że nietolerancja personalna w przypadku choroby AIDS wynika z braku podstawowej wiedzy na jej temat i jest bezzasadna.

organizator spotkania

                                                                                                                        pedagog

Dzień Kobiet

Obchody Dnia Kobiet 2017 roku, zorganizowane przez chłopców z Samorządu Wychowanków naszego Ośrodka, można uznać za najpiękniejszy dzień w całorocznej pracy placówki”.

Cytat wypowiedzi jednej z wychowawczyń jest najlepszym wyrazem tego jak elegancko i szarmancko uczcili święto Pań i Koleżanek wychowankowie. Zadbali oni aby życzenia, kwiaty oraz szczery uśmiech towarzyszył wszystkim obdarowywanym przedstawicielkom płci pięknej.

Na kolejne dni trudnej pracy kawalerzy pozostawili słowne zobowiązanie do nieustannej pomocy, uczynności oraz dżentelmeństwa.