Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Marii Grzegorzewskiej w Sławnie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Treści archiwalne w zakresie alternatywnych opisów fotografii

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agnieszka Hryckowian.
 • E-mail: osw_slawno@onet.pl
 • Telefon: 59 810 3606

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Ośrodka
 • Adres: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
  dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
  76-100 Sławno
  ul. Kopernika 9
 • E-mail: osw_slawno@onet.pl
 • Telefon: 59 810 3606

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Sławnie mieści się w 4 budynkach wielokondygnacyjnych.

 • Budynki połączone są ze sobą łącznikami. Każdy z budynków posiada również oddzielne wejście. Do wszystkich wejść można się dostać z poziomu terenu. Biuro sekretariatu i administracji znajduje się na
  I piętrze łącznika łączącego szkołę z internatem.
 • Wejście do budynku internatu posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.
 • Szerokość drzwi wejściowych do budynku jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • W ośrodku nie ma pętli indukcyjnych
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • W budynku internatu jest tablica informacyjna dla pomieszczeń sekretariatu i administracji.
 • Istnieje możliwość obsługi osób niesłyszących i słabo słyszących
 • Żaden z budynków nie posiana toalety dla osób niepełnosprawnych
 • Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych